16./29. marec 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 4-я ВЕЛИКАГО ПОСТА – ПР. ІОАННА ЛЕСТВИЧНИКА. Гласъ 8.

Мч. Савина и Папы. Св. Серапіона, архіеп. Новгородскаго.

Утр. ев. 8 Ин (64) 20, 11-18. Литургія св. Василія Великаго. Евр (314) 6, 13-20. Мк (40) 9, 17-31. Еф (229) 5, 9-19. Мф (10) 4, 25 – 5, 12.

Novojuliánsky kalendár

4. NEDIĽA VELIKAHO POSTA – PREP. JOANNA LESTVIČNIKA.
Hlas 8. Svmč. Мarka, ep. Aretusijskaho, i Kirilla diakоna.
Utr. Ev. 8 Jn (64) 20, 11-18. Liturgia sv. Vasilija Velikaho.
Jev (314) 6, 13-20. Mk (40) 9, 17-31. Ef (229) 5, 9-19. Mt (10) 4, 25 – 5, 12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Štvrtá nedeľa

– Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú… (Mt 15, 19)

 

V túto štvrtú nedeľu Veľkého pôstu pamätaj na strašné, ale presné slová tvojho Spasiteľa o srdci, ktoré neriadi Boh a čo z takéhoto srdca vychádza. Pamätaj a pamätajúc buď zdesený.

Srdce je prameň a ústa sú potok. A že je to tak, o tom svedčí Vševediaci, ktorý telom chodil po Zemi, slovami: „Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce“ (Mt 12, 34). Náš jazyk je teda náš posol srdca. Aká sláva v srdci, taká sláva aj na jazyku, aké zlo v srdci, také zlo aj na jazyku. To, čo je v srdci, prelieva sa a vylieva aj z úst.

Hlboké je ľudské srdce, povedal prorok. Ó, Bože, aké je hlboké ľudské srdce! Do srdca človeka sa zmestí všetko, a ono jediné do Teba, Bože náš. Aj anjelská čistota, aj pekelná nečistota môže nájsť príbytok v ľudskom srdci. Barometer ľudského srdca má stupnicu od dna pekla až do vrchu nebies.

Preto ti je povedané: Hlavné, čo si chráň, je tvoje srdce, lebo z neho vyviera život. Vyviera život, keď si ho ochrániš; ale bude vyvierať iba uvedené zlo, keď si ho neochrániš.

Tak sa teda celý oddaj Bohu a povedz mu v modlitbe: Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svoje srdce. Urob si z môjho srdca čo chceš, aby z neho vychádzali dobre myšlienky, život, manželská vernosť a svätá láska, úcta k cudziemu majetku, skutočné svedectvo, sláva a chvála Tvojmu svätému menu. Amin.

Sv. apoštol Aristovul. Jeden zo sedemdesiatich apoštolov. Bol to brat apoštola Barnabáša. Narodil sa na Cypre. Sprevádzal apoštola Pavla, ktorý ho aj spomína v liste Rímskym (16, 10). Keď veľký apoštol Pavel ustanovoval mnohých episkopov do rôznych krajín sveta, vtedy tohto Aristovula ustanovil za britského (anglického) episkopa. V Británii boli ľudia diví, neverní a zákerní a Aristovul si medzi nimi vytrpel neopísateľné ťažkosti, muky a úklady. Bez milosti ho bili, vláčili po uliciach, rúhali sa mu a vysmievali. Ale nakoniec tento svätý muž dosiahol úspech mocou Božej blahodate. Osvietil národ, pokrstil ho v mene Hospodina Christa, postavil chrámy, vysvätil kňazov a diakonov a nakoniec tam v pokoji zosnul a odišiel do Hospodinovho kráľovstva, ktorému verne slúžil.