Výstavba chrámu v Krompachoch

Pravoslávna cirkevná obec KROMPACHY, ul. Banská 10, KROMPACHY

„Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím,

aby som smel bývať v Jeho dome po všetky dni svojho života,

aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať Jeho chrám“( Ž 27, 4).

 

„Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k Tebe,

aby prebýval na Tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou Tvojho domu, svätosťou Tvojho chrámu“ ( Ž 65, 5).

 

Drahí duchovní otcovia, milované sestry a bratia v Christu,

            s požehnaním Jeho Blaženosti RASTISLAVA, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, som sa v mene pravoslávnych veriacich PCO Krompachy obrátil na Vás s prosbou o Vaše sväté modlitby, ako aj finančnú výpomoc pri výstavbe nového pravoslávneho chrámu v meste Krompachy. Táto cirkevná obec bola s požehnaním jeho blaženej pamäti vladyku NIKOLAJA zriadená v roku 2002 a od toho času každým dňom napreduje vo svojom poslaní, ktorým je zvestovanie svätého Evanjelia o zmŕtvychvstalom Christovi. Táto apoštolská služba v meste Krompachy vlieva nádej, radosť a predovšetkým zmysel života veriacim i neveriacim ľuďom v tomto svete. Aj keď v meste Krompachy neexistovala pravoslávna cirkevná obec, v máji roku 2002 začínala svoje fungovanie z ničoho. Rád by som povedal, že začínala na zelenej lúke, ale ani tá nebola k dispozícii.

            Modlitbami svätého patróna našej cirkevnej obce veľkomučeníka JURAJA Víťaza sme zakúpili pozemok na výstavbu chrámu a začali krok po kroku robiť všetko potrebné k začatiu výstavby Božieho chrámu. Avšak nebola to ľahká cesta, nakoľko po vypovedaní nájomnej zmluvy sme boli nútení zabezpečiť si náhradné priestory na slúženie svätých bohoslužieb. S Božou pomocou sme našli vhodný objekt, ktorý sme následne zakúpili, zrekonštruovali a upravili na dôstojne fungovanie cirkevnej obce a predovšetkým zvestovanie svätého Evanjelia a slúženia bohoslužieb.

            Nakoľko sme sa finančne úplne vyčerpali, obrátili sme sa na všetkých Vás, ktorí milujete sväté Pravoslávie, s prosbou o pomoc pri výstavbe pravoslávneho chrámu v meste Krompachy. Nakoľko naša prosba neostala bez odozvy, chcem sa touto cestou poďakovať všetkým za modlitby i finančnú pomoc, vďaka ktorej sme sa pustili do výstavby nádherného ranokresťanského chrámu zasväteného veľkomučeníkovi JURAJOVI Víťazovi. Aj keď finančných prostriedkov je veľký nedostatok, chceli by sme tohto roku dokončiť hrubú stavbu chrámu, teda zastrešiť chrám a v budúcom roku pokračovať na jeho celkovom dokončení, a to i za cenu vytvorenia dlhu, ktorý budeme postupne splácať.

            Tento svätý chrám bude ďalšou časťou mozaiky pravoslávnych chrámov na Spiši. V meste Krompachy bude jednou z dominánt mesta, ktorá nielen z pohľadu architektonického, kultúrneho, ale predovšetkým duchovného bude zohrávať svoju úlohu v životoch ľudí, ktorí budú hľadať útočište i pomoc pri riešení svojich problémov.

            Za Vaše sväté modlitby i finančnú výpomoc Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme a vyprosujeme pre Vás od nášho nebeského Otca veľa blahodate, pokoja, lásky a pevného zdravia.

            S láskou v Christu

Štefan ŠAK

duchovný správca PCO Krompachy

Číslo účtu: SK75 0900 0000 0051 5370 0027