Petropavlovský pôst, 4.6.-11.7.2018

V čase od 4.6. do 29.6. (podľa novojuliánskeho kalendára) a do 11.7. (podľa juliánskeho kalendára) trvá tento rok v Pravoslávnej cirkvi Petropavlovský pôst. Počas celého jeho priebehu by sme sa mali zdržiavať jedenia živočíšnych jedál (mäsa, mlieka, masla, syra, vajec). Ryba sa môže jesť v sobotu, nedeľu a na sviatky.

Len nedávno sme sa radovali z Christovho Vzkriesenia a 40 dni spievali „Christos voskrese“. Tejto radosti predchádzal Veľký pôst, bol to čas odopierania si mnohých pôžitkov, ktoré nás v mnohých prípadoch odoberajú o vnímanie Božej prítomnosti. Po tomto dlhom pôste prichádza veľká radosť Pascha – Vzkriesenie Christovo a nastáva čas radosti a veselosti zo znovu danej nám možnosti spasiť svoju dušu. Po 40 dňoch Christos „opúšťa“ svojich apoštolov a učeníkov a vznáša sa na nebo k svojmu Otcovi nebeskému. Nenecháva svojich učeníkov iba tak, ale  sľubuje, že im pošle Ducha Utešiteľa, Ducha Radcu, Ducha pravdy a o 10 dni Christos plní svoj prísľub a to je pre nás ďalší veľký sviatok, ďalšia veľká radosť, ale tá už akosi netrvá dlho, týždeň nato sa nám začína pôst, znovu pôst. Prečo? Veď sa máme radovať, tešiť a nie smútiť v pôste a si niečo odopierať, a ešte k tomu na pamiatku sv. apoštolov Petra a Pavla, z ktorých sa jeden ukázal ako zradca a druhý prenasledovateľ.

Bohužiaľ, mnohí ľudia dnes takto zmýšľajú, nemajú ten pôst radi, nepostia sa, nevidia zmysel sa postiť v tomto krásnom teplom období, ktoré vedia využiť omnoho „lepším“ spôsobom, zábavami, veselicami, opekaním atď. a pritom zabúdame, nevidíme alebo nechceme vidieť zmysel a odkaz Petropavlovského pôstu.

V Skutkoch apoštolov čítame, že skôr než sa učeníci, apoštoli vybrali do všetkých kútov sveta hlásať Evanjelium, hlásať dobrú zvesť o Christovom zmŕtvychvstaní, predtým sa postili a modlili. Petropavlovský pôst alebo inak Apoštolský pôst je pevne zviazaný s darom slova, ktorý získavame už od svojho narodenia ako drahocennú časť Božieho obrazu.

Modlitba je rozhovor s Bohom Isusom Christom vteleným Logom – Slovom. Keď je naša modlitba sústredená, prinášaná s láskou, tak je to rovnaký rozhovor, aký viedli s Christom Jeho učeníci, svätí apoštoli. Tým našim úprimným rozhovorom, modlitbou dostávame takú blahodať, také požehnanie ako apoštoli, možnosť stať sa šíriteľmi radostnej noviny o Christovom vzkriesení. Preto by sme mali v tomto pôste obrátiť svoje vnímanie na každý jeden skutok, na každý jeden okamih, na každé jedno slovo, aby bolo v súlade s Božou vôľou. Lepšie sú skutky bez slov ako slová bez skutkov.

Súlad skutkov a slov je iba potvrdením základov našej viery a prikázaní, ktoré sme prizvaní plniť vo vzťahu k blízkym a hlavne k nášmu Spasiteľovi, a to je to najkrajšie svedectvo.

Koľko slov povieme v priebehu dňa? Milión? Menej, viacej, ťažko povedať. A pritom nás Christos vyzýva, aby sme nehovorili mnoho prázdnych rečí bez nejakého významu. Koľko takých slov, ktorými odsudzujeme, ohovárame, závidíme, nadávame, klameme, zo svojich úst vypustíme. Za každé jedno slovo sa zodpovieme na Strašnom súde.

Ticho je veľký dar v dnešnej dobe, keď z každej strany na nás niečo hučí, či už rádio, televízor, počítače, telefóny, autá aj ľudia. Je ťažko nájsť miesto, kde si človek oddýchne od toho zhonu, ruchu, ani doma nemáme to miesto ticha, lebo mnohokrát ako prvé čo spravíme pustíme rádio, alebo sadneme pred televízor. Ráno vstaneme, pustíme rádio, ideme do auta, tam znovu je pustená nejaká hudba či správy, v práci takisto, prídeme domov a v domnienke, že si odpočinieme, tak si ľahneme na gauč a pustíme si televízor a pri ňom, pri tom hluku aj zaspíme. Skúsme v tomto pôste trochu vypnúť svoje spotrebiče a možno v tom tichu začujeme svoje svedomie, začujeme Isusa Christa, ktorý sa k nám prihovára a vystríha pred každou nepríjemnosťou.

Nech pre nás bude Petropavlovský pôst, Petrov pôst, Apoštolský pôst alebo hoci ako si ho nazveme, cvičiskom, na ktorom sa budeme zdokonaľovať v modlitbe, pokore, robení dobrých skutkov a v neposlednom rade v tichosti.

Jerej Miroslav Pavlenko