Oslavy sviatku Preobraženija Hospodňa v Uličskom Krivom

Tak, ako je to už tradíciou, aj tohto roku sme sa v nedeľu 18. augusta 2019 popoludní zišli v chráme Pokróva Presvätej Bohorodičky v Uliči, odkiaľ sme po molebene a duchovnom príhovore mitr. prot. Mgr. Borisa Hrustiča začali púť do Uličského Krivého. Medzi putujúcimi boli zastúpené všetky generácie – od tých skôr narodených až po našich najmladších. Cieľ nášho putovania – Skýt Preobražénija Hospódňa v Uličskom Krivom na mieste, ktoré miestni nazývajú Horb, je posvätený askézou – pôstom, modlitbou a prácou o. igumena Ignatija (Čokinu).
Po pôstnom občerstvení sa uskutočnilo malé posvätenie vody. Nasledovalo tzv. celonočné bdenie, ktoré pozostáva z veľkej večerne s litiou a sviatočnej utrene. Sú to skutočne krásne a veľkolepé bohoslužby, v ktorých oslavujeme nášho Spasiteľa, no zároveň sa dozvedáme aj o dôležitosti toho, čo Christos Svojim Preobrazením pre našu spásu vykonal. Akafist k Presvätej Bohorodičke pred jej Počajevskou ikonou bol ďalším bodom bohoslužobného programu večera, resp. noci. Po polnoci sme sa pomodlili modlitby pred sv. Prijímaním, po ktorých nasledovala sv. liturgia s posvätením ovocia.
V pondelok 19. augusta 2019 ráno sme privítali Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava. Najvyššieho predstaviteľa našej miestnej Cirkvi privítali najprv deti s básničkou a kyticou kvetou. Chlebom a soľou privítal nášho vladyku Ing. Peter Čokina, ktorý je zároveň príbuzným o. igumena Ignatija. Napokon metropolitu Rastislava privítal duchovný správca miestnej cirkevnej obce – jerej Jaroslav Guba. Jeho Blaženosť vladyka Rastislav bol ako predstavený liturgického zhromaždenia obklopený nielen duchovnými z arcidekanátu pre okresy Snina a Humenné, ale aj množstvom veriaceho ľudu. Potešujúca bola skutočnosť, že k Čaši života pristúpil počas prvej i druhej sv. liturgie veľký počet veriacich.
Duchovní otcovia spovedali celý večer a noc, ako aj ďalší deň. Možno skonštatovať, že mnohí pochopili, že po našom pokání a stretnutí sa s Christom v Eucharistii môžeme pocítiť a zažiť tú Božskú blahodať, ktorú pocítili a zažili apoštoli na hore Tábor počas Preobrazenia nášho Spasiteľa. Po liturgii nasledovalo požehnanie jabĺk, hrozna a ďalšieho ovocia. Nad hrobom o. igumena Ignatija bola odslúžená panychída. Sviatočné bohoslužby boli zakončené sprievodom okolo kaplnky a čítaním sv. Evanjelia. Následne viacerí kňazi pomazali prítomných požehnaným olejom.
Metropolita Rastislav poďakoval Bohu za sviatočný deň a poprosil Hospodina o Jeho požehna-nie pre všetkých, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu slávnosti na Hôrke v Uličskom Krivom. Vyslovil prianie, aby sme sa na tomto svätom mieste stretávali stále. Arcidekan pre okresy Snina a Humenné mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič pozdravil vladyku Rastislava a vyjadril radosť z toho, že na sviatok Preobražénija Hospódňa vždy prichádza do Uličského Krivého – na „našu hôrku Preobražénija”. Poprial hojnosť Božieho požehnania vladykovi i všetkým, ktorí pripravili to, čo bolo potrebné, aby sme sviatok Preobražénija mohli osláviť. Na záver pozdravil všetkých veriacich, ktorí sa zišli na tento sviatok do Uličského Krivého z okolitých cirkevných obcí. Pre všetkých bolo prichystané pôstne pohostenie. Búdi ímja Hospódne blahoslovéno ot nýni i do víka!
jerej Jaroslav Guba
duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Uličskom Krivom
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove