Oslavy Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v Ladomirovej

Na už tradičnej pešej púti zo Stropkova do Ladomirovej, ktorú každoročne organizuje Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – Syndesmos na počesť sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa sa v sobotu 7. septembra 2019 zúčastnilo viac ako 100 veriacich z celého Slovenska. Pútnici sa zastavili i v chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy vo Vagrinci, kde sa spoločne pomodlili.
Po príchode pútnikov do chrámu v Ladomirovej sa za účasti množstva kňazov a veriacich konalo malé posvätenie vody, ktoré viedol miestny arcidekan mitr. prot. Ján Sovič. Po posvätení vody sa začali celonočné bohoslužby, počas ktorých mali veriaci možnosť nielen zotrvať v modlitbách v chráme po celú noc, ale uctiť si aj ostatky viacerých svätcov a pristúpiť k sv. Tajine pokánia.
V nedeľu 8. septembra 2019 slávnosti vyvrcholili slávnostnou archijerejskou sv. liturgiou, ktorú odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav za asistencie miestneho duchovného správcu prot. Pavla Kačmára, tajomníka Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri patriarchovi moskovskom a celej Rusi v Moskve o. jeromonacha Alexandra (Halušku), ďalších duchovných z viacerých arcidekanátov a archidiakona Maxima (Durilu).
Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca pravoslávnej cirkevnej obce Kružlová mitr. prot. Demeter Lipinský. Zdôraznil význam sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa a ako povedal, spomedzi svätcov je najväčším a zároveň Predchodcom nášho Spasiteľa Iisusa Christa. „Je pozemským anjelom, nebeským človekom, prorokom, apoštolom i mučeníkom – o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho v púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!” (Mt 3, 3),” zdôraznil o. Demeter. Sv. Ján Krstiteľ nielen učil ľudí, ale i napomínal mocných tohto sveta. Kráľovi Herodesovi vytkol jeho neprávosť – život s manželkou svojho brata Filipa.
„Naše ľudské vášne a nestriedmosť nás niekedy privádzajú za hranicu dovoleného, morálneho života. Sv. apoštol Pavol hovorí: „Všetko je dovolené, no nie všetko osoží! Všetko je dovolené, no nie všetko buduje!” (1 Kor 10, 23). Naša nezdržanlivosť, pýcha a nestriedmosť nás niekedy ovládnu a podľahneme im. Pre súčasnú dobu je charakteristický veľký technický pokrok. Avšak súbežne spolu s ním napreduje i naša morálka, duchovný život a ľudská dôstojnosť, ktorú by sme si mali nadovšetko vážiť, keďže sme obrazom Božím? Veď Boží obraz v nás by malo byť vidno v každodennom živote. Sv. apoštol Pavol hovorí: „Pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči Zákona, ale ospravedlnení budú plnitelia Zákona” (Rim 2, 13),” povedal v kázni o. Demeter.
„Ak by som sa dnes všetkých prítomných opýtal, aký je pravý dôvod našej prítomnosti tu v Ladomirovej, čo by ste mi odpovedali? Je to snáď nádherný ladomirovský chrám? Ale veď prešovská eparchia a vôbec celá naša miestna Cirkev má množstvo pekných chrámov. Je to možno dobrý kňaz – o. Pavol, obetavý správca miestnej cirkevnej obce? Ale veď všetci naši kňazi sú dobrí a obetaví. Nuž aký je pravý dôvod nášho dnešného modlitebného stretnutia, našej dnešnej duchovnej slávnosti? Božia blahodať, duchovný poklad, ktorý je uložený v ladomirovskom chráme – čiastočka hlavy sv. Jána Krstiteľa a sv. ostatky ďalších veľkých Božích svätcov – veľkomučeníka Panteleimona, prepodobného Jóba Počajevského, svätého Nektária a ďalších – to je pravý dôvod, ktorý nás všetkých privádza na toto sväté miesto.
Milovaní, niekedy sa sťažujeme na dobu, v ktorej žijeme, že je zlá. Nie doba je zlá, ale my ľudia sme zlí a robíme takou i dobu, v ktorej žijeme. Ak by sme chceli na túto záležitosť nazerať kresťansky, pochopili by sme, že každá doba, v ktorej žijeme, je dobrá a vhodná pre našu spásu. Každá doba je nám od Hospodina darovaná, aby sme sa mohli duchovne zdokonaľovať. Je na nás, či to urobíme a rozumne využijeme čas, ktorý nám bol tu na zemi darovaný, alebo ho bezúčelne premrháme. O. Demeter v kázni spomenul dobu minulú – dobu komunizmu a prenasledovania – i terajšiu dobu slobody. Drahí moji, dovoľte mi poznamenať, že vnútorná, duchovná sloboda kresťanov nezávisí od vonkajšej slobody. Naopak, častokrát práve vonkajšie prenasledovanie a útlak posilňujú a umocňujú vnútornú slobodu kresťanov. Nestaňme sa pokolením, na ktorom sa kresťanská viera a tradícia v našich krajoch preruší – práve naopak, spravme tak, aby nielen v našich rodinách, ale i v celej spoločnosti bolo vidno – a to nielen podľa našich slov, ale najmä podľa našich životov – že v týchto končinách žijú a duchovne zápasia kresťania,” uviedol vo svojom príhovore metropolita Rastislav.
Miestnemu duchovnému správcovi prot. Pavlovi Kačmárovi sa poďakoval za prípravu osláv a zaželal mu mnoho Božích milostí do ďalších dní.
O. Pavol sa vo svojom záverečnom príhovore poďakoval vladykovi za jeho modlitby a mládežníkom za zorganizovanie púte. Osobitné poďakovanie adresoval speváckemu zboru a všetkým tým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o dobrý priebeh slávností.
Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove