7./20. marec 2020

Juliánsky kalendár

7 cвмч. Херсонскихъ: Василія, Ефрема, Капитона, Евгенія​, Еѳерія, ​Елпидія​ и Агаѳодора. Пр. Павла Препростaго.
На лит. прежд. Даров Быт 8, 4-21. Прит 10, 31-11, 12.

Novojuliánsky kalendár

Prep. оtcev v obiteli sv. Savvy ubijennych. Mčc. Svetlany.

Na 6. časi. Is 13, 2-13. Na s lit. Preždeosv. Darov Byt 8, 4-21. Prit 10, 31-11, 12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. sedem svmuč. Chersonských: Vasilij, Efrem, Eugenij, Elpidij, Agatodor, Eterij a Kapiton. Všetci títo boli episkopi v Chersone v rôznom čase a všetci trpeli (jediný Eterij zomrel pokojne) od neveriacich, buď Židov, Grékov, či Skýtov. Všetci odchádzali do divokých krajín ako misionári, posielaní jeruzalemským patriarchom, aby tam prinášali svetlo Evanjelia. Všetci boli mučení a trpeli kvôli svojmu Hospodinovi. Vasilij vzkriesil syna nejakého kniežaťa v Chersone, čo nahnevalo Židov, a tak ho obvinili. Bol priviazaný za nohy a ťahaný po mestských uliciach, až kým nevypustil dušu. Efrem bol sťatý mečom. Eugenij, Elpidij a Agatodor boli bití palicami a kameňmi, pokiaľ svoje duše neoddali Bohu. Eterij žil v čase Konštantína Veľkého, takže v pokoji a slobode spravoval Cirkev, vybudoval veľký chrám v Chersone a pokojne zosnul. Keď bol posledný z nich, Kapiton, poslaný za episkopa, divokí Skýti od neho žiadali znamenie, aby uverili. A sami mu navrhli, aby vošiel do ohnivej pece a keď nezhorí, všetci uveria v Christa. S vrúcnou modlitbou a nádejou na Boha, Kapiton zobral archijerejský omofor na seba, prežehnal sa a vošiel do rozžeravenej pece so srdcom a mysľou pozdvihnutou k Bohu. Postál v plameni asi hodinu a bez ujmy na tele a oblečení vyšiel zdravý. Vtedy všetci zvolali: ,,Jeden je Boh, Boh kresťanský, veľký a silný, ktorý ochránil svojho služobníka v ohnivej peci!“ A dali sa pokrstiť všetci v meste a z celého okolia. O tomto zázraku sa veľa hovorilo na Nicejskom sneme. A všetci oslávili Boha a pochválili pevnú vieru sv. Kapitona. A stalo sa mu, že ho na ceste pri rieke Dnepr chytili pohanskí Skýti a utopili ho v rieke. Všetci trpeli na počiatku 4. storočia.