6./19. marec 2020

Juliánsky kalendár

42 муч. иже во Аммореи. Обрѣтеніе Честнаго Креста вo Іерусалимѣ. Иконы Божіей Матери Ченстоховской.
На 6. часѣ Ис 11, 10 – 12, 2. На веч. Быт 7, 11-8, 3. Прит 10, 1-22.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Chrisanta i Darii.
Na 6. časi. Is 11, 10-12, 2. Na več. Byt. 7, 11-8, 3. Prit. 10, 1-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. 42 muč. z Amorey. Boli to všetci vojvodcovia byzantského cisára Teofila. Ale keď cisár Teofil prehral bitku so Saracénmi pri meste Amorea, Saracéni obsadili mesto a vzali do zajatia mnohých kresťanov, medzi nimi aj týchto vojvodcov. Ostatných kresťanov buď pozabíjali alebo predali do otroctva a vojvodcov hodili do temnice, kde ich väznili 7 rokov. Viackrát k nim prichádzali moslimskí predáci radiac im, aby prijali Mohamedovu vieru, ale oni o tom nechceli ani počuť. Keď im Saracéni hovorili, že pravý prorok je Mohamed a nie Christos, vojvodcovia sa ich opýtali: „Keby sa dvaja ľudia hádali o jedno pole a jeden by povedal: to je moje pole a druhý: nie, je moje, pritom jeden by mal mnoho svedkov, že je to jeho pole a druhý nemal ani jedného, čo by ste povedali, čie je to pole?“ Saracéni odpovedali: „Samozrejme toho, ktorý mal mnoho svedkov!“– Správne ste rozhodli, odpovedali im vojvodcovia. Tak je to aj s Christom a Mohamedom. Christos má mnoho svedkov, starých prorokov, ktorých aj vy uznávate, ktorí všetci od Mojžiša až po Jána Predchodcu o Ňom svedčia. Mohamed svedčí iba sám o sebe, že je prorok, ale svedka nemá ani jedného. – Saracéni sa zahanbili, ale opäť sa snažili brániť svoju vieru takto: „Že je naša viera lepšia ako kresťanská je vidieť aj podľa toho, že Boh nám dal víťazstvo nad vami a dal nám najlepšie krajiny na svete a oveľa väčšie kráľovstvo, ako je kresťanské.“ Nato vojvodcovia odpovedali: „Keby to tak bolo, ako hovoríte, potom by aj modloslužobníctvo egyptské, babylonské, helénske a rímske, ako aj perzské klaňanie sa ohňu, boli pravými vierami, lebo vo svojom čase, každý z týchto národov víťazil nad ostatnými a vládol im. Je očividné, že vaše víťazstvo, moc a bohatstvo nedokazujú pravosť vašej viery. A my vieme, že Boh niekedy dáva víťazstvo kresťanom a niekedy dopúšťa trápenia a muky, aby ich napravil a priviedol k pokániu a očisteniu od hriechov.“ – Po 7 rokoch boli sťatí v roku 845. Ich telá hodili do rieky Eufrat, ale vyplávali na druhý breh, kde ich kresťania zobrali a dôstojne pochovali.