26. január/8. február 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Ксенофонта, жены его Маріи и чадъ ихъ Аркадія и Іоанна.

2Тим (293) 2, 11-19. Лк (88) 18, 2-8.

Novojuliánsky kalendár

Otdanie Sritenija. Vmč. Teodora Stratilata. Pror. Zacharii.
2Tim (293) 2, 11-19. Lk (88) 18, 2-8.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Xenofont a Mária a ich synovia Ján a Arkadij. Vážení a bohatí Carihradčania Xenofont a Mária žili zbožným životom a celú svoju pozornosť venovali zbožnej výchove svojich synov. Keď synovia vyrástli, rodičia ich poslali do ďalších škôl vo Virite (Bejrút); ale po ceste sa stalo, že búrka potopila loď. Božou prozreteľnosťou však boli Ján a Arkadij zachránení a vlny ich vyhodili na breh, avšak na dve rôzne miesta, takže každý si o tom druhom myslel, že sa utopil. Zo smútku jeden za druhým sa obaja stali mníchmi v rôznych monastieroch. Po dvoch rokoch prišli ich rozžialení rodičia do Jeruzalema, aby sa poklonili svätyniam. Tam sa za pomoci jedného prezieravého duchovníka stretli najprv obaja bratia a potom rodičia so svojimi deťmi. Z veľkej vďaky Bohu rozdali Xenofont a Mária celý svoj majetok chudobným a obaja prijali mníšstvo. Dojímavá história týchto štyroch svätých duší jasne ukazuje, ako Hospodin nádherne riadi osudom tých, ktorí v Neho veria; ako na nich dopúšťa trápenia a smútok, aby ich potom ešte viac posilnil vo viere a voviedol do ešte väčšej radosti. Títo svätci žili a pokojne zosnuli v Hospodinovi v 5. storočí.