25. december 2019/7. január 2020

Juliánsky kalendár

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Утр. ев. Мф (2) 1, 18-25. Гал (209) 4, 4-7. Мф (3) 2, 1-12.

Novojuliánsky kalendár

SOBOR SV. IOANNA PREDТEČI.
Dijan (42) 19, 1-8. Jn (3) 1, 29-34.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Narodenie Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. „A keď nastala plnosť času, poslal Boh Syna svojho jednorodeného“ (Gal 4, 4), aby spasil ľudský rod. A tak sa naplnilo deväť mesiacov od blahej zvesti, ktorú oznámil Presvätej Deve archanjel Gabriel v Nazarete, hovoriac: „Raduj sa blahodatná… ajhľa, počneš a porodíš syna“(Lk 1, 18). V tom čase prišlo nariadenie od cisára Augusta, aby bol spísaný všetok ľud v Rímskej ríši. V súlade s týmto nariadením mal každý ísť do svojho mesta a tam sa zapísať. Preto spravodlivý Jozef prišiel s Presvätou Devou do Betlehema, mesta Dávidovho, lebo obaja boli z kráľovského Dávidovho pokolenia. Ale keďže sa do toho malého mestečka zišlo mnoho ľudí kvôli sčítaniu, Jozef a Mária nemohli nájsť nocľah ani v jednom dome, takže sa prichýlili v jednej ovčej jaskyni, kde pastieri zatvárali svoje ovce. V tejto jaskyni, v noci zo soboty na nedeľu 25. decembra, porodila Presvätá Deva Spasiteľa sveta, Hospodina Isusa Christa. A porodiac Ho bez bolesti, ako Ho aj počala bez hriechu od Ducha Svätého a nie od človeka, sama Ho zavinula do ľanových plienok, poklonila sa Mu ako Bohu a položila Ho do jasličiek. Potom prišiel spravodlivý Jozef, aj on sa Mu poklonil ako božskému plodu panenského lona. Vtedy prišli aj pastieri z poľa, nasmerovaní Božím anjelom a poklonili sa Mu ako Mesiášovi a Spasiteľovi. A pastieri počuli množstvo Božích anjelov, ktorí spievali: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, medzi ľuďmi dobrá vôľa“ (Lk 2, 14). V tom čase prišli aj traja mudrci z východu, vedení zázračnou hviezdou, so svojimi darmi: zlatom, tymianom a myrhou, poklonili sa Mu ako Kráľovi nad kráľmi a obdarovali Ho svojimi darmi (Mt 2). Takto prišiel na svet Ten, Ktorého príchod bol predpovedaný prorokmi a narodil sa tak, ako to bolo predpovedané: od Prečistej Devy, v meste Betlehem, z Dávidovho pokolenia podľa tela, v čase, keď už v Jeruzaleme nebolo kráľa z Júdovho pokolenia, ale kraľoval cudzinec Herodes. Po všetkých Svojich predobrazoch a predpovediach, vyslancoch a zvestovateľoch, prorokoch a spravodlivých, mudrcoch a kráľoch, sa nakoniec zjavil On, Hospodár sveta a Kráľ nad kráľmi, aby vykonal dielo ľudského spasenia, ktoré Jeho sluhovia vykonať nemohli. Jemu nech je večná sláva a vďaka. Amiň.