19. marec/1. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Хрисанѳа и Даріи.
На лит. прежд. Даров Быт 17, 1-9. Прит 15, 20-16, 9.
Вечеромъ – Великій канонъ преп. Андрея Критскаго.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Marii Egipetskija. Mč. Gerontija i Vasilida. Prep. Evtimija Suzdaľskaho.

Na 6. časi. Is 41, 4, -14. Na lit. Preždeosv. Darov Byt. 17, 1-9. Prit. 15, 20-16, 9.

Večerom – Velikij kanon prep. Andreja Kritskaho.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Chrisant a Dária a ďalší s nimi. Tento Chrisant bol jediným synom veľkého veľmoža Polemija, ktorý sa presťahoval z Alexandrie do Ríma. Ako syn bohatých rodičov Chrisant vyštudoval všetky svetské školy majúc za učiteľov najučenejších ľudí. Ale svetská múdrosť ho zmiatla a dostala do neistoty, kde je pravda. Kvôli tomu sa veľmi rmútil. Ale Boh, Ktorý myslí na všetkých a na všetko, zmiernil jeho zármutok: do rúk mladého Chrisanta sa dostalo Evanjelium a Skutky apoštolov. Keď si to Chrisant prečítal, osvietila ho pravda. Chcel však učiteľa a aj ho našiel v osobe kňaza Karpofora, ktorý ho vyučoval aj pokrstil. To sa však nepáčilo jeho otcovi, ktorý sa všemožne snažil odvrátiť ho od Christovej viery. Keďže zlý otec v tomto zámere vôbec neuspel, chcel ho najprv skaziť zatvárajúc ho samotného s nehanebnými dievčatami. Chrisant však zvíťazil sám nad sebou aj v tomto a udržal sa v čistote. Vtedy ho otec prinútil oženiť sa s pohanskou dievčinou Dáriou. Ale Chrisant presvedčil Dáriu, aby aj ona prijala Christovu vieru a aby žili ako brat a sestra, aj keď zdanlivo v manželstve. Keď mu otec zomrel, Chrisant začal slobodne vyznávať Christa a žiť kresťansky s celým svojim domom. V časoch cisára Numeriana bol on aj Dária strašne mučený kvôli viere. No samotný mučiteľ Klaudius vidiac trpezlivosť týchto čestných mučeníkov a zázraky, ktoré sa pri ich mučení prejavili, sám prijal Christovu vieru s celým svojim domom. Preto bol aj Klaudius utopený vo vode, obidvaja jeho synovia boli sťatí a jeho manželka zomrela na popravisku hneď po dohovorení modlitby. Dária bola v mučení taká vytrvalá, že na ňu pohania kričali: „Dária je bohyňa!“ Nakoniec bolo nariadené, aby Chrisanta a Dáriu zasypali kameňmi v hlbokej priepasti. Na tom mieste bol neskôr postavený chrám. Neďaleko tejto priepasti bola jaskyňa, v ktorej sa raz zišli kresťania k modlitbe a Prijímaniu na pamiatku sv. mučeníkov Chrisanta a Dárie. Keď sa o tom pohania dozvedeli, napadli ich, tú jaskyňu zatvorili, a tak smrťou týchto kresťanov vyhnali z tohto sveta do sveta lepšieho, kde kraľuje Hospodin Christos vo večnosti. Títo slávni mučeníci Chrisant a Dária a ďalší s nimi, medzi ktorými bol aj kňaz Diodor a diakon Marián, trpeli za Christa v Ríme v rokoch 283 – 284.