18. február/2. marec 2020

Juliánsky kalendár

Начало Великаго поста. Седмица 1-я Великаго поста.
Св. Льва, папы Римскaго.
На 6. часѣ Ис 1, 1-20. На веч. Быт 1, 1-13. Прит. 1, 1-20.

Novojuliánsky kalendár

Načalo Velikaho posta. Sedmica 1-ja Velikaho posta.
Svmč. Teodota, ep. Kirinejskaho. Prep. Agatona Egipetskaho.
Sv. Arsenija, ep. Tverskaho.
Na 6. časi. Is 1, 1-20. Na več. Byt. 1, 1-13. Prit. 1, 1-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Lev I., rímsky pápež. Narodil sa v Taliansku zbožným rodičom. Najprv bol archidiakon pri pápežovi Sixtovi III. a po jeho smrti bol proti svojej vôli ustanovený, na katedru rímskeho pápeža. Keď Attila s Hunmi prišiel do blízkosti Ríma a pripravoval sa zničiť a spáliť mesto, Lev vyšiel pred neho v archijerejskom oblečení, skrotil hnev hunského vodcu a odvrátil pád Ríma. Nakoľko sa Attila dal presvedčiť svätým človekom, natoľko sa musel báť vízie apoštolov Petra a Pavla, ktorí stáli pri Levovi s ohnivými mečmi a hrozili Attilovi. A svätý Lev nielenže zachránil Rím, ale aj v mnohom pomohol pri záchrane Pravoslávia pred Eutichiovou a Dioskorovou herézou. Táto heréza spočívala v zlievaní Božej a ľudskej Christovej prirodzenosti do jednej a následne v odmietaní dvoch vôlí v osobe Hospodina Spasiteľa. Kvôli tomu bol zvolaný IV. Všeobecný snem v Chalcedóne, na ktorom bolo prečítané posolstvo sv. Leva, ktoré napísal, položil na hrob svätého Petra a sv. Peter ho opravil. Pred smrťou strávil 40 dní v pôste a modlitbe na hrobe apoštola Petra, prosiac ho, aby mu odkryl, či sú jeho hriechy odpustené. Apoštol sa mu zjavil a povedal, že sú mu všetky hriechy odpustené, okrem hriechov pri rukopoložení kňazov (z čoho je vidieť, aký je ťažký hriech vysvätiť nedôstojného). Svätec sa začal znova úprimne modliť, pokiaľ mu nebolo oznámené, že sú aj tieto jeho hriechy zahladené. Vtedy pokojne oddal dušu Hospodinovi. Sv. Lev zosnul v roku 461.