18./31. október 2020

Juliánsky kalendár

Ап. и ев. Луки. Преп. Іосифа, иг. Волоцкаго. Св. Петра, митр. Черногорскаго.

2Кор (174) 3, 12-18. Лк (22) 6, 1-10.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Stachija, Amplija, Urvana, Narkissa, Apellija i Aristovula. Mč. Epimacha.
2Коr (174) 3, 12-18. Lk (22) 6, 1-10.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Lukáš, apoštol a evanjelista. Narodil sa v Antiochii. V mladosti dôkladne vyštudoval grécku filozofiu, medicínu a maliarstvo. V čase účinkovania Hospodina Isusa na zemi prišiel svätý Lukáš do Jeruzalema, kde videl Spasiteľa tvárou v tvár, počul Jeho spasiteľné učenie a stal sa svedkom Jeho zázračných skutkov. Uveriac v Hospodina bol svätý Lukáš začlenený medzi sedemdesiatich apoštolov a poslaný zvestovať ľudu. Spolu s Kleopom videl zmŕtvychvstalého Hospodina na ceste do Emáuz (Lk 24). Po Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov sa Lukáš vrátil do Antiochie a tam sa stal spolupracovníkom apoštola Pavla, s ktorým putoval aj do Ríma obracajúc na vieru Christovu Židov aj pohanov. „Pozdravuje vás Lukáš, milovaný lekár,“ píše apoštol Pavel v liste Kolosanom (Kol 4, 14). Na prosby kresťanov napísal okolo roku 60 Evanjelium. Po mučeníckej smrti veľkého apoštola Pavla zvestoval sv. Lukáš Evanjelium v Taliansku, Dalmácii, Macedónii a ďalších krajinách. Napísal ikonu Presvätej Bohorodičky a to nielen jednu, ale tri, a taktiež aj ikony svätých apoštolov Petra a Pavla. Preto sa svätý Lukáš považuje za zakladateľa kresťanského ikonopisectva. V starobe navštívil Líbyu a Horný Egypt. Z Egypta sa vrátil do Grécka, kde s veľkou horlivosťou pokračoval v kázaní a obracaní ľudí ku Christovi bez ohľadu na svoju hlbokú starobu. Svätý Lukáš napísal Evanjelium a Skutky Apoštolov, ktoré zasvätil Teofilovi, kniežaťu Achaje. Mal 84 rokov, keď ho zlobní modloslužobníci začali mučiť kvôli Christovi a nakoniec ho obesili na jednej olive v bojotských Tébach. Divotvorné ostatky tohto skvelého svätca boli prenesené do Carihradu za čias Konštantínovho syna, cisára Konstanca.