18./31. máj 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ СВ. ОТЕЦЪ ПЕРВАГО ВСЕЛЕНСКАГО СОБОРА.
Гласъ 6. Мч. Ѳеодота Анкирскаго. Утр. ев. 10 Ин (66) 21, 1-14.
Дѣян (44) 20, 16-18, 28-36. Ин (56) 17, 1-13.

Novojuliánsky kalendár

NEDIĽA SV. OTEC I. VSELENSKAHO SOBORA.
Hlas 6. Ap. Erma. Muč. Ermija Kоmanskaho. Utr. Ev. 10 Jn (66) 21, 1-14.
Dij (44) 20, 16-18, 28-36. Jn (56) 17, 1-13.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Teodot a sedem dievčat mučeníc, Tekusa, Alexandra, Klaudia, Faina, Efrasia, Matrona a Júlia. Teodot bol ženatý a bol krčmárom v Ankare za čias cisára Diokleciána. Aj keď bol ženatý, žil podľa slov apoštola: „Tí, ktorí majú ženy, nech budú akoby ich nemali.“ (1Kor 7, 29) A krčmu mal bezpochyby preto, aby mohol čo najviac pomáhať kresťanom. Jeho krčma bola úkrytom prenasledovaných verných. Teodot tajne posielal pomoc kresťanom na úteku v horách a tajne zbieral telá zabitých a pochovával ich. V tom čase bolo predvedených pred súd a mučených za Christa sedem dievčat; boli mučené, potupené a nakoniec utopené v jazere. Jedna z nich, sv. Tekusa, sa v sne zjavila Teodotovi a povedala mu, aby vybral ich telá z jazera a pochoval ich. Temnou nocou šiel Teodot, vedený Božími anjelmi, s jedným priateľom splniť vôľu mučenice. Podarilo sa mu nájsť všetkých sedem tiel a pochovať ich. Ale ten priateľ ho vyzradil sudcovi a sudca ho podrobil krutým mučeniam. Teodot všetky muky trpel akoby bol v cudzom tele a celou svojou mysľou bol zahĺbený do Hospodina. Keď mučiteľ celé jeho telo pretvoril na rany a zuby mu rozdrvil kameňom, nariadil, aby ho sťali mečom. Keď bol privedený na popravisko, mnohí kresťania za ním plakali a sv. Teodot im hovoril: „Neplačte, bratia, za mnou, ale oslávte nášho Hospodina Isusa Christa, ktorý mi pomohol duchovne sa zdokonaliť a zvíťaziť nad nepriateľom duší.“ – Keď to dopovedal, položil svoju hlavu na peň pod meč. Bol sťatý v roku 303. Nejaký svjaščenik dôstojne pochoval mučeníkovo telo na jednej vyvýšenine mimo mesta. Na tom mieste bol neskôr postavený chrám na počesť sv. Teodota (pozri 7. jún).