13./26. júl 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 7-я. ПАМЯТЬ СВ. ОТЕЦ 6-ти ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ. Гласъ 6.

Собор Архангела Гавріила. Пр. Стефана Савваита.

Утр. ев. 7 Ин (63) 20, 1-10. Рим (116) 15, 1-7.
Мф (33) 9, 27-35. Евр (334) 13, 7-16. Ин (56) 17, 1-13.

Novojuliánsky kalendár

7. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 6.

Svmč. Ermolaja, Ermippa a Ermokrata, presviterov Nikomidijskich. Prmčc. Paraskevy. ! Prep. Mojseja Uhrina.

Utr. Ev. 7 Jn (63) 20, 1-10.Rim (116) 15, 1-7. Мt (33) 9, 27-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Archanjel Gabriel. Tohto veľkého Božieho archanjela oslavujeme 26. marca. Avšak v dnešný deň sa uctievajú jeho zjavenia a zázraky počas celej histórie ľudského spasenia. Traduje sa, že táto oslava bola ustanovená najprv na Sv. Hore v 9. stor. v časoch cisárov Vasilija a Konštantína Porfírorodných a patriarchu Nikolaja Chrisoverga. Dôvodom bolo zjavenie sa tohto archanjela v jednej kélii v Karies, kde prstom do kameňa napísal pieseň Bohorodičke „Dostojno jesť“. Kvôli tejto udalosti bola táto kélia nazvaná a dodnes sa nazýva kélia „Dostojno“. V súvislosti s tým sa spomínajú aj ostatné zjavenia archanjela Gabriela, ako: zjavenie Mojžišovi, keď ten strážil Jetrovo stádo a pri tej príležitosti veľkému Božiemu vyvolenému zvestoval ako bol stvorený svet a všetko ostatné, čo Mojžiš potom zapísal v knihe Genesis; zjavenie prorokovi Danielovi a oznámenie tajomstva o budúcich kráľovstvách a príchode Spasiteľa; zjavenie sv. Anne a sľub, že porodí dcéru, preblahoslavenú a prečistú Devu Máriu; mnohonásobné zjavovanie sa sv. Deve, keď táto bola v jeruzalemskom chráme; zjavenie sa veľkňazovi Zachariášovi a oznámenie o narodení Jána Predchodcu a taktiež jeho potrestanie nemotou, lebo neuveril jeho slovám; opätovné zjavenie sa sv. Deve v Nazarete a oznámenie blahej zvesti o počatí a narodení Hospodina Isusa Christa; zjavenie sa spravodlivému Jozefovi; zjavenie sa pastierom pri Betleheme; zjavenie sa samotnému Hospodinovi v Getsemanskej záhrade, kedy Hospodina ako človeka posilňoval pred utrpením; zjavenie sa ženám myronosicam atď.