10./23. september 2020

Juliánsky kalendár

Мчц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Гал (214) 6, 2-10. Мк (29) 7, 14-24.

Novojuliánsky kalendár

Začatie sv. Ioanna Predteči. Prep. žen Ksantipy i Polikseniji. Mčc. Iraidy divy.

Gal (214) 6, 2-10. Мk (29) 7, 14-24.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Minodora, Mitrodora a Nymfodora. Tri rodné sestry z nejakého mesta v ázijskej Bitýnii. Boli vychované v kresťanskom duchu, utiahli sa z mesta do pustatiny, aby svoj um pozdvihli k Bohu a oslobodili sa od klamlivého sveta. Aby tak prežili túto dobu v čistote a panenstve ako skutočné Christove nevesty. Oddali sa veľkej námahe, pôstu a modlitbe, až ich Boh okrášlil darom divotvorstva. Keď k nim začali prinášať chorých na uzdravenie, stali sa slávnymi aj napriek svojej vôli. Dopočulo sa o nich aj nejaké knieža Fronton a predviedlo ich pred súd. Keď ich knieža uvidelo, začudovalo sa ich kráse. Lebo aj keď boli veľké pôstnice a ich telá boli vyschnuté, tváre mali svetlé, ožiarené vnútorným pokojom a Božou blahodaťou. Knieža im najprv lichotilo a sľubovalo, že ich pošle ku cisárovi, ktorý ich vydá za svojich veľmožov. Ale keď sa presvedčilo, že všetky lichôtky a sľuby nemajú žiadny účinok na tieto nevesty Hospodina Christa, nariadilo, aby najprv mučili Minodoru a jej sestry hodili do temnice. Po ťažkých mučeniach knieža zakričalo na doráňanú a zakrvavenú Minodoru: „Prines obeť bohom!“ Nato svätá mučenica odpovedala: „Vari nevidíš, že nič iné ani nerobím, ale celú seba prinášam ako obeť môjmu Bohu?“ Keď Minodora zomrela v mukách, knieža dalo vyviesť jej dve sestry, postavilo ich k Minodorinmu mŕtvemu telu a ukazujúc naň jej sestrám radilo, aby sa zriekli Christa. Ale keďže ony zostali neochvejné, aj ich nechalo knieža zamordovať strašnými mukami. Vtom z neba udrel blesk a zabil neľudského Frontona a jeho sluhov. Kresťania dôstojne pochovali telá svätých Božích mučeníc. Strádali medzi rokom 305 a 311 v časoch Maximiána Galeria a spočinuli v kráľovstve Christovom.