10./23. december 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Мины, Ермогена и Евграфа. Св. Іоасафа Бѣлоградскаго.

Евр (312) 5, 11 – 6, 8. Лк (104) 21, 5-7, 10-11, 20-24.

Novojuliánsky kalendár

10 mučenikоv Kritskich. Sv. Nauma, učenika svv. Kirilla i Мetоdija.

Jev (312) 5, 11 – 6, 8. Lk (104) 21, 5-7, 10-11, 20-24.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Minas, Ermogen a Eugraf. Minas aj Ermogen boli pôvodom Aténčania. Obaja však žili v Carihrade, kde boli vo veľkej úcte cisára aj ľudí. Minas bol známy učenec a zdatný rečník. Navonok sa tváril ako pohan, v srdci však bol presvedčený kresťan. Ermogen bol carihradským eparchom, ktorý sa držal pohanstva navonok aj vo vnútri, hoci bol milosrdný a činil mnoho dobrých skutkov. Keď vypukol nejaký spor medzi kresťanmi a pohanmi v Alexandrii, cisár Maximin poslal Minasa, aby utíšil zmätok a aby z toho mesta vykorenil kresťanstvo. Minas odišiel a nastolil tam pokoj. Verejne sa však priznal ku kresťanstvu a svojou výrečnosťou i zázrakmi obrátil mnohých pohanov na pravú vieru. Keď sa o tom dopočul cisár, poslal Ermogena, aby Minasa potrestal a potlačil kresťanstvo. Ermogen predviedol Minasa pred súd, odťal mu chodidlá, odrezal jazyk, vybodol oči a potom ho uvrhol do temnice. V temnici sa Minasovi zjavil samotný Hospodin Isus, uzdravil a utešil Svojho trpiteľa. Keď Ermogen videl zázračne uzdraveného Minasa, dal sa pokrstiť a začal zvestovať silnú Christovu vieru. A Ermogen bol ustanovený za episkopa v Alexandrii. Vtedy rozhnevaný Maximin sám odišiel do Alexandrie a podrobil Minasa a Ermogena strašným mukám, ktoré chrabro vydržali za pomoci Božej blahodate. Vidiac chrabrosť týchto Christových vojakov a Božie zázraky na nich, predstúpil pred súd Eugraf, tajomník a priateľ sv. Minasa a zakričal cisárovi do tváre: „Aj ja som kresťan!“ Cisár sa rozbesnil, vytasil meč a namieste Eugrafa sťal. Potom nečestný cisár nariadil, aby kati sťali aj svätých Minasa a Ermogena. Ich sväté ostatky boli hodené do mora, zázračným spôsob doplávali do Carihradu, kde ich episkop, ktorému to bolo zjavené v sne, slávnostne privítal a dôstojne pochoval.