1./14. marec 2020

Juliánsky kalendár

Родительская суббота. Прмчц. Евдокіи. Мч. Нестора и Тривимія. Мчц. Антонины. Преп. Мартирія Зеленецкаго.
Евр (309) 3, 12-16. Мк (6) 1, 35-44. 1Сол (270) 4, 13-17. Ин (16) 5, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

Roditeľskaja subbota. Prep. Venedikta Nursijskaho.
Jev (309) 3, 12-16. Mk (6) 1, 35-44. 1Sol (270) 4, 13-17. Jn (16) 5, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prepmuč. Eudokia. Žila vo  fenickom meste Iliopolise za čias vlády cisára Trajana. Najprv bola veľkou hriešnicou, potom kajúcnicou, podvižníčkou a nakoniec mučenicou. Vďaka smilstvu nadobudla veľký majetok. Obrátenie v jej živote učinil vďaka Božej prozreteľnosti jeden starý mních German, a to nechtiac. Kvôli povinnostiam prišiel do mesta a ubytoval sa u jedného kresťana, ktorého dom bol stenou spojený s domom tejto Eudokie. Keď v noci začal podľa mníšskeho zvyku čítať Psaltyr a nejakú knihu o Strašnom súde, Eudokia ho začula a pozorne počúvala jeho slová až do konca. Padol na ňu strach a úžas, takže zostala bdieť až do svitania. A len čo začalo svitať, hneď poslala svojich sluhov, aby poprosili toho mnícha, aby k nej prišiel. German prišiel a začal sa medzi nimi dlhý rozhovor o tom, čo starec minulej noci čítal a všeobecne o viere a spasení. Výsledkom týchto rozhovorov bolo, že Eudokia poprosila miestneho episkopa, aby ju pokrstil. Po krste venovala celý svoj majetok Cirkvi, aby ho rozdali chudobným. Prepustila svojich sluhov a otrokov a sama sa utiahla do ženského monastiera. A tak sa rozhodne celá zasvätila mníšskemu životu, poslušnosti, trpezlivosti, bdeniu, modlitbe a pôstu, až ju po 13 mesiacoch vybrali za igumenu tohto monastiera. Prežila tu 56 rokov a Boh ju učinil hodnou takej blahodate, že aj kriesila mŕtvych. Keď nastalo prenasledovanie kresťanov kniežaťom Vikentijom, svätá Eudokia bola sťatá mečom. Hľa, prekrásny príklad, ako sa nádoba nečistoty môže očistiť, posvätiť a naplniť drahocennou nebeskou vôňou, blahodaťou Ducha Svätého.